Hoppa till huvudinnehåll
Presentation för medarbetare

Transparens

På Amarin är vi starkt engagerade i öppenhet och transparens i våra interaktioner med vårdpersonal (HCP), vårdorganisationer (HCO) och patientorganisationer

Öppen rapportering av värdeöverföringar
2013 antogs en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar i form av exempelvis konsultarvoden från läkemedelsföretag till hälso- och sjukvårdspersonal eller övrig hälso- och sjukvård kommer att göras publika. Detta initiativ gäller hela Europa och därmed även Sverige.  Amarin har åtagit sig att redovisa uppgifter om värdeöverföringar till HCP, HCO, och patientorganisationer.  Värdeöverföringar som skett till mottagare i samband med planering eller utförande av studier, eller kliniska prövningar, ska inte specificeras utan rapporteras som en enda totalsumma per år och företag 

  • Med hälso- och sjukvårdspersonal (HCP) avses läkare, tandläkare, farmacevt, sjuksköterska eller annan personal inom hälso- och sjukvården som har rätt att förskriva, köpa, tillhandahålla, rekommendera eller administrera läkemedel, inklusive anställd hos läkemedelsföretag vars huvudsakliga sysselsättning är inom hälso- och sjukvården. Övriga anställda hos läkemedelsföretag eller läkemedelsdistributör omfattas inte av begreppet hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Med hälso- och sjukvård (HCO) avses varje juridisk person som bedriver hälso- och sjukvård eller forskning eller undervisning inom detta område, eller är en intresseorganisation med medicinsk eller vetenskaplig inriktning, med undantag för intresseorganisation som avses i LER Kapitel 3. Med värdeöverföring för forskning och utveckling avses värdeöverföring till mottagare i samband med planering eller utförande av (i) icke-klinisk studie (definierad i OECD:s principer för god laboratoriesed), (ii) klinisk prövning eller (iii) icke-interventionsstudie som omfattar insamling av patientdata från hälso- och sjukvårdspersonal eller för deras räkning.

Alla värdeöverföringar från Amarin till våra partners i Sverige kommer att publiceras på vår webbplats. Betalningar kommer att registreras under hela året och redovisas före den 30 juni nästa år. Som en nyetablerad organisation i Sverige, har Amarin inga historiska transparensförpliktelser som måste offentliggöras 2021. Vi räknar med att vi kommer att redovisa värdeöverföringar i Sverige i 2022 baserat på interaktioner som slutfördes 2021.

  • Amarin kommer att samarbeta med sina externa partner för att säkerställa att företaget uppfyller sina skyldigheter att rapportera insyn genom en robust, följsam process som också kommer att stödjas av lämpligt dataskydd. Enskilda redovisningar kommer att rapporteras vid mottagandet av lämpligt samtycke. Om inget sådant samtycke mottas kommer Amarin att offentliggöra det på ett aggregerat sätt.
  • Att se till att vi uppfyller våra krav på transparensrapportering är en kritisk del av vårt övergripande engagemang för att sätta våra patienter i centrum för allt vi gör.
Anställda ger varandra ett fast handslag

Mångfald och integration

Vi bjuder in till en mångfald av olika perspektiv, kunskap och erfarenheter i vår verksamhet. Mångfald och integration engagerar oss som arbetar här.

SE-NP-00019 20211201